Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

sobota 20. února 2010

Řím

Vznik Říma je opředen legendou, podle níž vestálská panna Rhea Silvia porodila dvojčata. Otcem dětí byl bůh války Mars. Strýc Rhey Silvie jí nechal i s dětmi vhodit do řeky Tiber, ale chlapce zachránil říční bůh. Opuštěné a plačící je našla na břehu řeky vlčice, která je kojila a zahřívala do doby, než se objevil pastýř. Ten potom vzal chlapce k sobě a pojmenoval je Romulus a Remus. Chlapci pod ochranou bohů vyrostli, stali se vůdci komunity a na pahorku Palatin v roce 753 př. Kr. položili základy města. Docházelo však mezi nimi ke sporům o vládu nad městem a Romulus svého bratra zabil. Stal se prvním vládcem města, které po něm neslo jméno Roma. Tolik pověst.
Po Romulovi vládlo Římu dalších šest králů a posledního Tarquinia Superba v roce 509 př. Kr. zbavil římský lid trůnu a vyhnal ho z města. Byla vyhlášena republika, v jejímž čele byli dva konzulové. Město prosperovalo a podmaňovalo si okolní kmeny - Etrusky, Sabiny a Samnity. Později si podmanilo i území řeckých kolonií. O nadvládu nad Středomořím bojovalo ve třech punských válkách se svým velikým soupeřem Kartágem. Poslední punská válka skončila v roce 146 př. Kr. vítězstvím Říma a Kartágo bylo srovnáno se zemí.
Římskou republiku kromě válek také zmítaly vnitřní boje o moc mezi vládnoucí aristokracií - patriciji a neurozenými občany - plebeji. Pouliční boje a politické vraždy byly na denním pořádku. Římem otřáslo i povstání otroků pod vedením Spartaka v letech 73 - 71 př. Kr. Spojenci v koloniích se dožadovali zrovnoprávnění s Římany. Ve spojeneckých válkách se vyznamenal Lucius Cornelius Sulla. Ten byl pak jmenován diktátorem, nechal zmasakrovat své politické odpůrce a posílil moc senátu.
Po jeho ústupu z veřejného života se moci v Římě chopili Crassus, Pompeius a Gaius Julis Caesar a vytvořili první triumvirát. Crassus v roce 53 př. Kr. padl a mezi Caesarem a Pompeiem
vypuklo nepřátelství. Po zavraždění Pompeia v Egyptě došlo k soustředění moci do rukou Caesara, který by prohlášen diktátorem. Přívrženci republiky však proti němu zosnovali spiknutí a v roce 44 př. Kr. ho nechali v senátu zavraždit. Následovalo období občanských bojů, které bylo ukončeno v roce 27 př. Kr. likvidací republiky a nastolením císařství.Do čela císařství byl postaven Caesarův synovec Octavianus, jemuž senát udělil čestný titul Augustus. Jeho vláda přinesla Římu zklidnění vnitřních poměrů a přispěla k rozvoji ve všech oblastech. Za jeho vlády a za vlády jeho následovníků došlo k rozšíření Římského impéria a vytváření kolonií v ostatních částech Evropy.

Největšího rozsahu dosáhla říše za čísaře Traiana na počátku 2. stol. po Kr. Toto období je pokládáno za vrcholné období římského impéria.
K začátku úpadku přispěly zejména vnitřní problémy říše, způsobené častými vzpourami podmaněných národů a sílícím tlakem okolních barbarských kmenů. Císař Dioklecián koncem 3. století rozdělil říši na část východní a západní a zavedl systém spoluvlády. Sídelním městem východní říše se stala Konstantinopol, kam přesídlila bohatá část populace a tím Řím ztratil své výlučné postavení.Oslabení přispělo k tomu, že Řím již nebyl schopen odolávat tlaku germánských kmenů a byl roku 410 dobyt Visigóty. O čtyřicet let později do Říma vpadli Vandalové a jejich vpád urychlil chátrání města.
V roce 476 germánští vojáci sesadili posledního římského čísaře a tím došlo k zániku Západořímské říše.
V 6. století bylo město zdevastováno a zamořeno chorobami a z jeho bývalé slávy zbyl jen stín.

Po pádu impéria se vládcem nad většinou Itálie stal papež, který si Řím zvolil za své sídlo proto, že zde byl v roce 64 po Kr. umučen Svatý Petr. Papež se v zemi zmítané chaosem stal autoritou a postupně na něj přecházela i světská vláda. Vedl vyjednávání s barbarskými králi a staral se o zásobování města.
Byl nazýván Pontifex Maximus, což znamená stavitel mostů mezi bohem a lidmi. Význam Říma vzrostl za pontifikátu Řehoře Velikého, který šířil křest'anství po Evropě.
Počátkem 9. století francký král Karel Veliký obnovil titul císaře římského a nechal se papežem korunovat a tím předznamenal sepětí evropských dějin s katolickou církví. Řím se stal centrem křest'anského světa.
V roce 1084 byl Řím dobyt a vypleněn Normany a po dalších sto let se vedl spor mezi papežem a městem, což vedlo k tomu, že papežský dvůr přesídlil do Viterba.
Roku 1308 papež Klement V. , který pocházel z Francie, přenesl papežský dvůr do Avignonu a z Říma se stalo provinční město.
Pokus o znovuvytvoření republiky ztroskotal. V roce 1377 se papežský stolec do Říma vrátil s Řehořem XI. Papežská instituce však byla oslabena a k jejímu upevnění došlo až později. Moc se přesunula do rukou několika rodin, které si jí mezi sebou předávali a to včetně papežského stolce.
Od poloviny 15. století nastalo období rozkvětu města díky sílící moci papeže. Obnovovaly se památky, stavěly se kostely a věhlasní umělci pracovali na zakázkách pro papeže. Michelangelo vyzdobil freskami Sixtinskou kapli, Raffaelo vymaloval komnaty Vatikánského paláce a mnozí další renesanční umělci vytvořili svá nejlepší díla.
Roku 1527 bylo toto období násilně přerušeno vpádem Habsburků, když armáda Karla V. Řím vyplenila. V následujících letech došlo k obnově stavební činnosti, byla dokončena bazilika Sv. Petra.
V období baroka vznikaly i světské stavby a jako hlavní architekt a sochař působil v Římě Bernini. V roce 1798 obsadil město Napoleon a došlo k úpadku papežství. Papež byl poslán do Francie a Napoleon vyhlásil republiku, která trvala do roku 1815, kdy opět byla obnovena moc papeže.
Když v roce 1861 Garibaldi sjednotil Itálii, pokoušel se získat i papežský stát, ale ten bránila Francie. Až po porážce francouzů pruskou armádou v roce 1870
se konečně podařilo připojit tuto část země ke sjednocené Itálii a Řím se stal hlavním městem.
Snaha krále Vittoria Emanuela II. a vlády o úpravu vztahů nového státu a papežského stolce se nezdařila.
K této úpravě došlo až v roce 1929 za Mussoliniho diktatury podepsáním Lateránských dohod. Od tohoto data uznal Vatikán italský stát a naopak bylo italským státem uznáno teritoruim Vatikánu nezávislé na Itálii.

V současnosti má Řím téměř čtyři miliony obyvatel a je městem, které má nejvíce pamětihodností na světě. Tyto dokládají více než dvě a půl tisíciletí starou historii.


Fotografie jsou použity z Wikipedie.it

Žádné komentáře:

Okomentovat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤