Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

středa 9. března 2016

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Tímto článkem se zapojuji do soutěže o "Nejhezčí církevní stavbu", která probíhá na blogu VendyW
a současně také plním slib, který jsem dala. Sliby se mají plnit.


Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Mám-li vybrat sakrální stavbu, která je mi blízká, je to kostel u nás na Bílé Hoře, kolem kterého chodím už dlouhých 42 let.
Přiznám se, že jsem nad výběrem sakrální stavby dlouho přemýšlela a nakonec zvolila tu nejbližší.


Prvním podnětem pro výstavbu tohoto kostela se stala bitva.
Nebyla to bitva ledajaká, trvala sice necelou hodinu, ale její důsledky na dlouhých 300 let ovlivnily osud českého státu.
V bitvě na Bílé Hoře se střetla 8. listopadu 1620 česká stavovská armáda, proti níž stály dvě katolické armády a to, armáda císaře Svaté říše Římské a armáda Německé Katolické ligy.

Na bitevním poli zůstala pak těla těch, kteří zde padli. Ne všechny ostatky mrtvých bylo možno řádně pohřbít a ještě dlouho po bitvě se nacházely po polích v okolí Bílé Hory.

Tehdy vyvstala myšlenka, aby zde byla postavena kaple, k níž by byly kosti shromažďovány a kde by se pravidelně vzpomínalo na padlé. Proto už v roce 1622 vyzval pražský arcibiskup Jan Lobelius věřící ke sbírce na postavení kaple na Bílé Hoře. V té době zuřila třicetiletá válka a skromné finanční prostředky, které byly v těch těžkých dobách sebrané, umožnily zřídit jen malou kapli obdélníkového půdorysu, která je zachována ve zdivu západní části dnešního kostela.

Prvotní kaple, která byla zasvěcená sv. Václavu
Zdroj: Publikace "Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře" od Jana Royta

11. dubna 1623 si bělohorské bojiště prohlédl císař Ferdinand II., kterého po něm doprovázel Albrecht z Valdštějna.
V kronikách pak lze dohledat, že roku 1624, v den výročí bitvy, putovalo procesí od chrámu Sv. Víta na Pražském hradě do kapličky na Bílé Hoře.

Jako zajímavost lze uvést, že 25. dubna 1628 byl nedaleko současného kostela položen základní kámen pro výstavbu kláštera servitů (řád služebníků Panny Marie). Zúčastnili se ho císař Ferdinand II. s chotí a synem, pražský arcibiskup Arnošt Harrach a generální vikář servitů Jindřich za hojné účasti věřících. Servitům však místo nevyhovovalo, leželo při strategické cestě do Prahy. Tudy také pronikla k hlavnímu městu roku 1631 saská vojska a v letech 1634 a 1648 Švédové. Stavbu komplikoval nedostatek vody i prostředků. Zájem servitů o Bílou Horu opadl poté, co se řád trvale usadil na Starém Městě pražském. Zůstala dostavěná kaple sv. Martina (v současné době obydlí) a klášterní budovy byly přestavěny na zájezdní hostinec (současná Velká hospoda na Bílé Hoře).

Bývalá kaple sv. Martina, v současnosti obydlí

Vstupní portál do bývalého a nedostavěného kláštera servitů

Vrat'me se však ke kostelu, o kterém je tento článek.
Roku 1634 byla kaple poškozena při prvním vpádu švédských vojsk a došlo k její proměně v kostnici.
Až počátkem 18. století se neformální bělohorské bratrstvo vrátilo k myšlence vystavět na Bílé Hoře důstojnou svatyni.
Roku 1704 došlo k opravě původní kaple. Opravy se ujal stavitel Michael Hagen, který do Prahy přišel z bavorsko-tyrolského pomezí a který až do konce svého života působil u kaple jako kostelník.

Kaple sv. Václava na dobové rytině, která se stala základem budoucího kostela
Zdroj. Publikace "Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře" od Jana Royta


V letech 1705 - 1706 byl ke kapli přistavěn osmiboký presbytář s nízkou kupolí s lucernou. Světící pražský biskup a strahovský opat Vít Seipl vysvětil novou svatyni, zasvěcenou Panně Marii Vítězné, 8. srpna 1706.
Ale ani tato kaple nepostačovala. Podle projektu jednoho z hlavních dobrodinců kostela Kristiána Luny, který při něm spolupracoval se zetěm Michaela Hagena Jindřichem Klingenleitnerem, došlo k jeho rozšíření.
Autorem projektu ambitů s koutovými kaplemi a dominantní kupole byl s největší pravděpodobností Giovanni Santini. Na výstavbu poutního místa přispěli značnými částkami četní umělci, sdružení v Bratrstvu Panny Marie Vítězné: Petr Brandl, Kryštof Dientzenhofer, Tommaso Soldati, Giovanni Battista Alliprandi, Jan Jiří Aichbauer, Tomáš Haffencker, Bartolomeo Scotti a Jan Jakub Steinfels.
Výstavba svatyně probíhala postupně za poutního provozu.
Bylo také nutné vyřešit spor o patronátní právo nad kostelem, které si osoboval majitel tachlovického panství Karel Jáchym hrabě Breda, nebot' svatyně ležela na jeho pozemcích. 25. srpna 1711 přijala patronátní ochranu císařovna vdova Eleonora Magdalena Terezie a pověřila duchovní správou libockého faráře. Současně dala souhlas k další výstavbě.
Roku 1709 byla dokončena sakristie s kůrem a o rok později byla na jihu přistavěna kaple sv. Feliciána.
Roku 1712 je ke kněžišti přistavěna kaple sv. Hilaria, jsou budovány rohové kaple v ambitech a začínají se stavět obvodové zdi.
Každé poutní místo potřebovalo ke svému provozu vodu, proto byla v roce 1716 vykopána 40 m hluboká studna.
Václav Vavřinec Reiner v roce 1718 vytvořil v kapli sv. Feliciána první významnou malbu Císařské vojsko před bitvou na Bílé Hoře, která je také nazývána Svatý Dominik se modlí kleče v čele císařského vojska. Na fresce žehná karmelitán Dominicius vojsku tzv. Strakonickým obrazem.
Výmalbou klenby střední kupole byl roku 1728 pověřen věhlasný bavorský malíř Kosmas Damián Asam. Jedná se o Triumf katolické církve v Čechách, nebo také Oslavení církve českými patrony. Uprostřed je Madona jako žena z Apokalypsy (Maria lactans). Jako odměnu za svou práci si přál odlitek kruhu na dveřích svatováclavské kaple katedrály sv. Víta.
Výmalbu v kapli sv. Hilaria provedl Johann Adam Schöpf. Je na ní téma bitevní vřavy v popředí, na pozadí s letohrádkem Hvězda.
Stavba ambitů byla dokončena v roce 1729, s jejich výmalbou se začalo v roce 1730 a byla dokončena v roce 1740.

V roce 1785 bylo poutní místo dekretem císaře Josefa II. zrušeno.
Stavbu koupil za 1780 zlatých motolsklý sládek Ulrich. Oltář byl převezen do kostela ve Stodůlkách a ostatky svatých Feliciána a Hilaria se dostaly do kostela sv. Matěje v Šárce.

Roku 1811 koupil opuštěný poutní komplex kanovník kapituly U Všech svatých Josef Czapek. Rok trvaly nákladné opravy, ze Stodůlek byl vrácen hlavní oltář a z kostela sv. Matěje ostatky obou mučedníků.
K novému vysvěcení pak došlo 7. srpna 1813.
V roce 1827 byla mezi kanovníkem Czapkem a břevnovským klášterem uzavřena smlouva, na jejímž základě přešlo poutní místo pod správu břevnovských benediktinů.
Za II. sv. války v klášteře sídlila Luftwafe a protiletecká obrana nedalekého letiště v Ruzyni. Od té doby tu zůstal protiletecký kryt.
Za komunistické éry byl poutní kostel sice přístupný lidem, protože ve faře sídlil diecézní kněz, kterým byl Doc. ThDr. Václav Bogner (1911-1988), na kterého si ještě osobně pamatuji jako úžasně moudrého člověka. Přilehlé hospodářské budovy byly využívány státní bezpečností převážně k odposlechům zahraničních hovorů.

Po roce 1989 se celý areál vrátil zpět do majetku řádu benediktinů a od podzimu roku 2007 mají v bývalé faře a přilehlých budovách svůj klášter sestry benediktinky.

Pohled na kostel přes Karlovarskou ulici

Hlavní jižní portál

Jižní vstupní portál poutního místa je připisován Karlu Ignáci Dientzenhoferovi.
Za autora štukové výzdoby je pokládá Jan Oldřich Mayer.
Vstup doplňují sochy světců (dnes už pouze kopie)

Sv. Roch

Sv. Šebestián

Pro lepší orientaci - mapka poutního místa
Zdroj: Publikace "Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře" od Jana Royta

Pohled na kostel.
Zde jsou zřetelně vidět jednotlivé fáze výstavby.
Vlevo lod' kostela zbudovaná z původní kaple z roku 1622,
opravená Michaelem Hagenem a doplněná čelním štítem z roku 1704.
Za ní pod centrální kupolí osmiboký presbytář z roku 1706
a kolmo na něj vpravo boční kaple sv. Feliciána.
Maličká budova vyplňující roh je depozitáž z roku 1728

Zde už je vidět i druhá boční kaple sv. Hilaria (vlevo)

Čelní pohled na kostel

Osmibokému kněžišti dominuje barokní oltář, v jehož středu je kopie tzv. Strakonického obrazu.

Strakonický obraz v detailu *)
Tímto obrazem a posvěceným mečem žehnal karmelitán Dominicius katolickým vojskům
před zahájením bitvy a modlil se k němu v jejím průběhu.
Podle dobových grafických listů s obnaženým mečem a vztyčeným obrázkem táhl v čele vojska.
Vítězství v bitvě bylo následně připisováno zázračné moci mariánského obrazu.

Zdroj obrázku: INTERNET, stránky Komunity Venio (www.benediktinky.cz)

*) Na mojí fotografii obraz nebyl moc zřetelný, proto jsem si dovolila ho stáhnout.

Freska v hlavní kupoli od Kosmase Damiana Asama

Sv. Dorota

Nádvoří kostela je chráněno ze tří stran ambitem - křížovou cestou, jejíž kupolky a stěny jsou bohatě zdobeny freskami, mimo jiné také unikátním souborem evropských mariánských poutních míst (Atlas Marianus).
Čtvrtou stranu tvoří bývalý dům duchovního správce, dnes klášter sester benediktinek.

Fresková výzdoba ambitů

Poslední večeře Páně

Freska v kapli sv. Václava, znázorňující světce zjevujícího se v bitvě u Chlumce

Klášter benediktinek

A ještě jeden záběr na klášter

Ambity a boční kaple sv. Vojtěcha

Věž kaple sv. Hilaria a věž nad knežištěm

Sakristie se zvonicí a dominantní kupole

Sakristie se zvonicí

Věž kaple sv. Feliciana, dominantní střední věž a zvonice nad sakristií

Průchod mezi věží sv. Feliciana a ambitySocha na kapli sv. Feliciana

Detail výzdoby průčelí kostela na kapli sv. Václava tvoří socha jmenovaného světce,
doplněná po stranách dvěmi anděli. Autorství je připisováno J.O.Mayerovi.Depozitář

Tak to je ten "náš kostel", na který bývalo vidět z okna domu, na jehož pozemku stála vojska před osudnou bitvou. Kostel už z okna nevidíme, na sousední zahradě vyrostl krásný stříbrný smrk.
Na závěr ještě pár fotografií z cest, kdy jsem šla jen tak kolem.

Únor 2006

Leden 2012

Březen 2012

Prosinec 2015 - den, ve kterém byla pořízena většina fotek ke článku

Prosinec 2015 - večerní návrat domů

37 komentářů:

 1. Jupíííííííííí, jsi hvězda, Ali!

  OdpovědětVymazat
 2. úžasný fotečky a přeji hodně štěstí

  OdpovědětVymazat
 3. Nádhera, jak povídání, tak obrázky! Jsi hotová encyklopedie!

  OdpovědětVymazat
 4. Nó, tak tomu říkám přijít s plnou parádou!

  OdpovědětVymazat
 5. Vendy, děkuji moc. Přiznám se, že jsem zvažovala nějaký z italských kostelů, ale pak se rozhodla ukázat takový, do kterého se mohou přijet podívat i další. Leží na konečné tramvaje, takže je snadno dosažitelný.

  OdpovědětVymazat
 6. Ty jo, to je parádní výklad i s "virtuální "prohlídkou. Prima, díky     

  OdpovědětVymazat
 7. Ten plánek s popisky byl prima nápad. Netušila jsem, že je to tak rozlehlý a krásný areál.

  OdpovědětVymazat
 8. [5]: Zákon schválnosti je prevít, Ali!

  OdpovědětVymazat
 9. Ali, článek je zajímavě napsaný, už ten úvod je strhující a člověk má opravdu chutˇ se tam podívat.   Nádherné fotky s detaily, vím, že takové články dají spoustu práce a my to jen okomentujeme pár slovy, máš to na jedničku.   

  OdpovědětVymazat
 10. To je informací a také krásných věcí!

  OdpovědětVymazat
 11. Spousty fotografií a k tomu obsáhlí tex, paráda.

  OdpovědětVymazat
 12. [7]: Děkuji za pochvalu, jsem ráda, že se ti u nás na Bílé Hoře líbilo.

  OdpovědětVymazat
 13. Povedly se ti krásné fotky se skvělým článkem. Určitě budeš mít velký úspěch také u Wendy.

  OdpovědětVymazat
 14. úžasný článek :) je krásné vidět, jak se to mění.. a jinak tě chci upozornit, že jsi mi dávala špatnou adresu blogu :)

  OdpovědětVymazat
 15. Moc hezky zpracované zadání do soutěže. Celkový popis doplněný řadou fotografií stojí za pozornost k poznávání řady církevních památek. Zmiňuješ se v jedné části i o staviteli Dientzenhoferovi. Jeho stavby se dají najít na různých místech. Rovněž krajinu Broumovska zvelebuje unikátní soubor barokní sakrální architektury 10 barokních kostelů, které v letech 1690 až 1743 vystavěli nejlepší architekti své doby, otec a syn Dientzenhoferovi.

  OdpovědětVymazat
 16. [14]: Ivo, jsem ráda, že se ti to líbilo a doufám, že to zaujme víc lidí.

  OdpovědětVymazat
 17. Šel jsem před pár lety kolem, ale uvnitř ne, ale nespíš byl zavřený. Tak díky aspoň tak za prohlídku.

  OdpovědětVymazat
 18. To je opravdu pracně a krásně vypracovaný článek. Věřím, že uspěješ.

  OdpovědětVymazat
 19. Omlouvám se, že reaguji se zpožděním, ale byla jsem hlídací babička, což znamená:

  OdpovědětVymazat
 20. Alenko tvoje putování to je něco!

  OdpovědětVymazat
 21. [23]: Tady jsem naštěstí nemusela putovat moc daleko, je to od nás opravdu jen kousek.

  OdpovědětVymazat
 22. [24]: To já vím Alenko, ale zalíbil se mi ten název tvé rubriky "putování" a protože minule jsme putovali po teploučké Itálii, tak nyní jsem putovala kousek blíž zde v Praze. I tak se mi to líbilo!

  OdpovědětVymazat
 23. odpověď na tvůj komentář: my jsme si dělali na praxi srandu, že se tu za chvíli ještě objeví naše třídní - ona má poslední dobou takovou zvláštní aktivitu, že chodí do cizích hodin nás kontrolovat -_-

  OdpovědětVymazat
 24. " Jsme konečně na Bílé Hoře !"

  OdpovědětVymazat
 25. [27]: Jak vidno, pedagogové se od dob mých studií příliš nezměnili.

  OdpovědětVymazat
 26. [22]: Tak to je právě ten problém v Čechách. V Dortmundu jsou kostely otevřené po celý den.

  OdpovědětVymazat
 27. [30]: Souhlasím s tebou. U nás je většina kostelů zavřených, výjimkou jsou církevní svátky, kdy bývají otevřené. V cizině je tomu naopak, tam je většina otevřená, i když i tady se najdou zavřené dveře.

  OdpovědětVymazat
 28. Alenko, poutní kostel jsi znamenitě popsala a hlavně vyfotila.

  OdpovědětVymazat
 29. [32]: Jarmilko, moc děkuji za pochvalu, jsem ráda, že se ti kostel líbí.

  OdpovědětVymazat
 30. Páni, tomu říkám poctivě zpracovaný článek! Celý areál se mi moc líbí a těžko vybrat to nejhezčí.Snad ten jižní vstupní portál? Každopádně je to moc pěkná stavba a děkuji za její představení

  OdpovědětVymazat
 31. Perfektní, hlavně ty obrázky kaplí z prospektu z roku 1723. Škoda, že se nedochovalo kdy byla postavena kaple Božího hrobu.

  OdpovědětVymazat
 32. [36]: Moc děkuji za milá slova.

  OdpovědětVymazat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤